Konkurs "Projekty aplikacyjne 7"
POIR.04.01.04-00-0062/20

Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność

Composite structures with reduced flammability and defined biostatic properties with additives facilitating degradability or compostability

 • Cel projektu

  Celem projektu jest opracowanie nowej generacji struktur kompozytowych o obniżonej palności, zdefiniowanych cechach przeciwdrobnoustrojowych oraz z dodatkami ułatwiającymi degradowalność i/lub kompostowalność, przeznaczonych na podzespoły foteli do wyposażenia szynowych środków transportu, spełniających pod względem pożarowym normę EN 45545-2 oraz pod względem wytrzymałościowym kartę UIC 566, specyfikację GrulaSi i dokument UNIFE „Technical Report for Interior Passive Safety in Raiway Vehicles” 2014 (UNIFE TRIPSRV).

 • Purpose of the Project

  The aim of the project is to develop a new generation of composite structures with reduced flammability, defined antimicrobial characteristics and with additives facilitating degradability and/or compostability, for seat components for rail transport equipment, complying with the EN 45545-2 standard in terms of fire performance and the UIC 566 card, the GrulaSi specification and the UNIFE document "Technical Report for Interior Passive Safety in Raiway Vehicles" 2014 (UNIFE TRIPSRV) in terms of strength.

 • Planowane efekty

  1. Opracowanie nowej technologii wytworzenia kompozytów opartych na żywicach epoksydowych, zmodyfikowanych dzięki zastosowaniu biopolimerów pochodzących ze źródeł odnawialnych, spełniających europejskie normy w zakresie kompostowalności.
  2. Uzyskanie uniepalnionych kompozycji zawierających proekologiczne biododatki nie wpływające negatywnie w znaczący sposób na parametry wytrzymałościowe, mechaniczne.
  3. Wykorzystanie dodatków uniepalniających, uplastyczniających, wzmacniających i uzyskanie odpowiednich właściwości modyfikowanych kompozytów, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wytworzonego materiału dla wymagań palności R6 przewidzianych dla osłon, nośników siedzisk/oparć foteli w pojazdach szynowych, czy wymaganiom R21 dla elementów podłokietnika zgodnie z normą EN 45545-2
  4. Zastosowanie naturalnych substancji pochodzenia roślinnego z grupy terpenoidów, polifenoli (np. tymolu, kwercetyny, hesperydyny, propolisu, kurkuminy), nadanie elementom foteli ze zmodyfikowanych kompozytów właściwości przeciwdrobnoustrojowych (względem bakterii lub grzybów). Wskazanie alternatywy dla funkcjonalnych substancji syntetycznych.


  Grupa ww. biomateriałów dodawanych do materiałów polimerowych zostanie zastosowana w elementach: podłokietników, osłonach foteli, nośnikach siedzisk/oparć zapewniając bezpieczeństwo użytkowania dla pasażerów w bezpośrednim kontakcie z ich powierzchnią.

  Tego typu rozwiązania materiałowe nie są obecnie jeszcze stosowane w fotelach do pojazdów szynowych zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

  Żadna konkurencyjna firma nie oferuje foteli do pojazdów szynowych zawierających struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub/i kompostowalność.

  Wartość projektu: 3 411 322,45 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 2 867 728,71 zł.

 • Planned effects

  1. Development of a new technology for the production of composites based on epoxy resins, modified thanks to the use of biopolymers derived from renewable sources, meeting European standards for compostability.
  2. Obtaining flame-retardant compositions containing environmentally friendly bio-additives that do not have a significant negative impact on strength and mechanical parameters.
  3. The use of flame retardant, plasticizing and reinforcing additives and obtaining the appropriate properties of the modified composites in terms of fire safety of the produced material for the R6 flammability requirements for covers, supports for seats / armrests in rail vehicles, or R21 requirements for armrest elements in accordance with EN 45545-2.
  4. The use of natural substances of plant origin from the group of terpenoids, polyphenols (e.g. thymol, quercetin, hesperidin, propolis, curcumin), giving the elements of armchairs made of modified composites antimicrobial properties (against bacteria or fungi). Identification of alternatives to functional synthetic substances.


  TThe group of the above-mentioned biomaterials added to polymeric materials will be used in the following elements: armrests, seat covers, supports for seats / backrests ensuring safe use for passengers in direct contact with their surface.

  This type of material solutions are currently not used in seats for rail vehicles, both on the domestic and foreign markets.

  No competitor offers seats for rail vehicles containing composite structures with reduced flammability and defined biostatic properties with additives facilitating degradability and / or compostability.

  Project value: PLN 3,411,322.45
  Contribution of European Funds: PLN 2,867,728.71